Algemene voorwaarden

Essentiecoaching, kvk enschede 08138471
Opgesteld/bijgewerkt d.d. 1 mei 2015

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door EssentieCoaching gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, coaching of anderszins, hoe ook genaamd en in welke vestiging ook gegeven. In het vervolg hieronder worden al deze diensten aangeduid met de term cursus(sen).

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende cursussen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of mededelingen, aanvullende bepalingen en toezeggingen door EssentieCoaching aan u schriftelijk vermeld.

Artikel 3
Aanbiedingen van EssentieCoaching, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde cursussen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van EssentieCoaching. Uiterlijk 5 dagen voor de geplande aanvangsdatum ontvangt u bericht van EssentieCoaching wanneer een cursus of activiteit geen doorgang vindt.

Artikel 4
Bij inschrijving via de website kunt u de cursus binnen 14 dagen vrijblijvend annuleren. Na 14 dagen is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk. Bij inschrijving middels een schriftelijk inschrijvingsformulier is de annuleringstijd van 14 dagen niet van toepassing.

Artikel 5
U dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus te voldoen. Als u EssentieCoaching gemachtigd heeft het verschuldigde bedrag te incasseren, dient u er zorg voor te dragen dat voldoende saldo beschikbaar is. Wanneer u de cursus af wilt breken nadat de cursus inmiddels is aangevangen, dan bent u het volledige cursusgeld aan EssentieCoaching verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 5a
Bij een één- of tweedaagse workshop is teruggave bij verhindering van uw kant niet mogelijk. U kunt dan echter wel de eerstvolgende mogelijkheid aan dezelfde workshop deelnemen tegen een bijdrage van 50% van de deelnameprijs.

Artikel 6
Wanneer u zich binnen 1 jaar terugtrekt van de ReadingOpleiding DiepZielduiken® of een ander langer lopend programma, dan is in ieder geval betaling voor het volledige eerste jaar verplicht. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

Artikel 7
De door EssentieCoaching aangeboden cursussen hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Toelating tot cursussen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar EssentieCoaching is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

Artikel 8
U dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan EssentieCoaching te voldoen overeenkomstig de betaalafspraken die op het aanmeldformulier voor die cursussen zijn gemeld en waarvoor is getekend.

Artikel 9
Indien u gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan EssentieCoaching te worden voldaan. Indien u in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan bent u in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn.

Artikel 10
Indien u niet tijdig betaalt, zal u geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan EssentieCoaching over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

Artikel 11
Indien EssentieCoaching door de wanbetaling van u genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van u en door EssentieCoaching op deze kunnen worden verhaald.

Artikel 12
Indien EssentieCoaching besluit een cursus tussentijds of voortijdig te beëindigen, zal alleen het cursusgeld over de reeds plaatsgevonden activiteiten worden geïncasseerd. Eventueel vooruit betaald cursusgeld zal zo spoedig mogelijk terug betaald worden aan u.

Artikel 13
In geval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de cursus of het programma door EssentieCoaching blijft u onverminderd het lesgeld verschuldigd over reeds aangeboden activiteiten binnen de cursus, ook als u geen gebruik heeft gemaakt van deze activiteiten.

Artikel 14
De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus, coaching, opleiding en/of workshop.

Artikel 15
Alle informatie door u aan EssentieCoaching verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 16
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van EssentieCoaching is het Nederlandse recht van toepassing.

Deel dit via:

Gratis 20 minuten sessie

Maak hier je afspraak